Copyright 2020 - Custom text here

ABC podatków w Polsce

 

Podstawy prawne odprowadzania podatków w Polsce

 

 

 

W Polsce konieczność płacenia i prawo ściągania podatków unormowane jest w najwyższym akcie prawnym, czyli w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie w art.217, czytamy: „Nakładanie podatków i innych danin publicznych oraz określanie podmiotów opodatkowania, przedmiotów opodatkowania, stawek podatkowych, kategorii podmiotów zwolnionych od podatków i zasad przyznawania ulg oraz umorzeń podatkowych może następować wyłącznie w drodze ustawy”.

 

 

 

Innym aktem, który szczegółowo reguluję kwestię odprowadzania podatków jest ordynacja podatkowa. Gdzie można znaleźć również definicję podatków, która mówi, że podatki to publicznoprawne, bezzwrotne, przymusowe świadczenie w pieniądzu na rzez państwa.

 

 

 

Dokumenty, który normują również podatkowe stosunki w zakresie materialnego prawa podatkowego są:

 

*Ustawa o podatku od towarów i usług,

 

*Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 

*Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych,

 

*Ustawa o podatku tonażowym,

 

*Ustawa o podatku od spadków i darowizn,

 

*Ustawa o podatku rolnym,

 

*Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych,

 

*Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

 

*Ustawa o lasach. 

 

 

 

f t g m